دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, بهداشت و درمان, وزارت بهداشت, کرونا

تزریق منابع مالی برای اجرای طرح تحول سلامت بدون نظارت کافی!
زندگی

تزریق منابع مالی برای اجرای طرح تحول سلامت بدون نظارت کافی!

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:طرح تحول سلامت علیرغم تزریق بسیار زیاد منابع بیت المال، نتوانست اصلاحات بنیادین لازم…
تزریق منابع مالی برای اجرای طرح تحول سلامت بدون نظارت کافی!
زندگی

تزریق منابع مالی برای اجرای طرح تحول سلامت بدون نظارت کافی!

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:طرح تحول سلامت علیرغم تزریق بسیار زیاد منابع بیت المال، نتوانست اصلاحات بنیادین لازم…
تزریق منابع مالی برای اجرای طرح تحول سلامت بدون نظارت کافی!
زندگی

تزریق منابع مالی برای اجرای طرح تحول سلامت بدون نظارت کافی!

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:طرح تحول سلامت علیرغم تزریق بسیار زیاد منابع بیت المال، نتوانست اصلاحات بنیادین لازم…
تزریق منابع مالی برای اجرای طرح تحول سلامت بدون نظارت کافی!
زندگی

تزریق منابع مالی برای اجرای طرح تحول سلامت بدون نظارت کافی!

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:طرح تحول سلامت علیرغم تزریق بسیار زیاد منابع بیت المال، نتوانست اصلاحات بنیادین لازم…
دکمه بازگشت به بالا